Avís legal

Aquest avís legal regula la navegació i l’ús del web www.eixampleclinic.es (“Web”) i s’aplicarà sense perjudici d’aquelles altres eventuals condicions particulars que l’usuari accepti als webs que l’integren.  

 

El responsable del Web és la Fundació Món Clínic Barcelona (d’ara endavant, “FMCB”), amb CIF G-10631026 i domicili al C/ Comte d’Urgell 187 de Barcelona. Us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça electrònica squiros@fmcb.cat  

 

L’objectiu d’aquest web és:

(i) Informació sobre els diversos cursos que Eixample Clínic ofereix (d’ara endavant, els “Cursos”).

(ii) Accés a l’espai personal al Campus Virtual assignat a cada alumne que estigui cursant algun dels Cursos.

(iii) Accés als articles i als continguts preparats pels professionals del sector mèdic.  

 

A l’efecte d’aconseguir que aquesta informació i que aquestes comunicacions comercials siguin tan ajustades com sigui possible als seus interessos, Fundació Món Clínic Barcelona podrà utilitzar tècniques estadístiques que permetin la creació de perfils i segmentació de les seves dades.  

 

L’accés a aquest Web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació:

 

1. La utilització del Web d’acord amb la llei, aquest avís legal i les condicions particulars que li puguin ser aplicables. En cas d’incompliment per part de l’usuari, la FCRB es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés al Web.

 

2. Tots els continguts d’aquest Web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de la FMCB o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest web no transfereix cap dret sobre aquests.

 

3. Queda prohibida la reproducció (excepte per ús privat), la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts d’aquest web sense el consentiment exprés i per l’escrit de la FMCB. En particular, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els comportaments següents:

a. La reproducció total o parcial dels continguts del Web, en qualsevol format.

b. La difusió dels textos publicats en aquest web sense indicar-ne la font.

c. La utilització o modificació de les marques, dels dissenys, dels logotips, dels formularis o de qualsevol altre, de forma íntegra o parcial.  

 

4. La realització d’enllaços només es permetrà a la pàgina principal del Web, i queda prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l’origen dels continguts.  

 

5. L’establiment d’enllaços en cap moment no implicarà relació, col·laboració o suport amb la FMCB. En particular, no es permetrà fer un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb la FMCB.  

6. Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre FMCB o qualsevol dels seus col·laboradors.  

 

7. La FMCB revisa i actualitza periòdicament la informació continguda en aquest web, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no es responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses sobre la base de la informació o dels continguts d’aquest web.  

 

8. L’accés al Web és per compte i risc de l’usuari, sent responsabilitat d’aquest la utilització dels mitjans idonis per evitar qualsevol dany o virus. Així mateix, l’usuari es compromet a evitar qualsevol conducta que pugui fer malbé, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol manera, el web i la seva utilització.  

 

9. Aquest lloc Web queda sotmès al que estableix la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per conèixer qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest Web.