Política de privacitat

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (d’ara endavant, "el Reglament"), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la "LOPDGDD"), i en relació amb les dades que els usuaris introdueixin als formularis del web, us informem que:  

 

El responsable del Tractament de les vostres dades és la FUNDACIÓ MÓN CLÍNIC BARCELONA (d’ara endavant, "l’Entitat" o "FMCB"), amb CIF G-10631026 i domicili al carrer Comte d’Urgell 187, amb CP 08036 de Barcelona. Podeu posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades mitjançant l’adreça dpd@fundaciomonclinicbarcelona.cat  

 

Les vostres dades seran tractades únicament d’acord amb les següents finalitats i bases legitimadores del seu tractament:  

 

1. Tractaments sobre la base del consentiment inequívoc de l’interessat (art.6.1.a) RGPD):  

 

Tractament de dades per tal de gestionar la vostra petició d’informació mitjançant aquest web.

Tractament de dades per tal de mantenir-lo informat de les novetats científiques i de les activitats i promocions organitzades per l’Entitat.

Tractament de dades per tal de fer un seguiment dels visitants al web, per conèixer les seves preferències.  

 

2. Tractaments sobre la base de l’execució d’un contracte o mesures precontractuals (article 1.b) RGPD):  

 

Tractament de dades per impartir formació.  

 

3. Tractaments sobre la base d’una obligació legal (article 1.c) RGPD):  

 

Comunicar informació a autoritats públiques, reguladores o òrgans governamentals en aquells supòsits en què calgui fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions regulatòries.  

 

4. Tractaments sobre la base de l’interès legítim del responsable del tractament (article 1.f) RGPD):  

 

Tractament de les dades de contacte.

Tractament de les dades de la persona de contacte d’una empresa, o persones físiques, a l’efecte de localització professional i en funció de la prestació dels serveis que ofereixen (en relació amb l’article 19 LOPDGDD).  

 

Teniu dret a accedir a les vostres dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió. També teniu dret a limitar-ne el tractament i oposar-vos i retirar el vostre consentiment per a finalitats específiques. Podeu exercitar aquests drets mitjançant el correu electrònic dpd@fundaciomonclinic.cat, on també podeu sol·licitar els formularis per a l’exercici de drets. Així mateix, us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades davant de qualsevol actuació de l’FMCB que considereu que vulnera els vostres drets.  

 

Les vostres dades no se cediran a tercers ni s’utilitzaran per una altra finalitat diferent de l’establerta en aquesta Política de Privacitat, llevat que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que, d’acord amb la legislació de Protecció de Dades, estigui legitimada per exigir-los.  

 

Llevat que específicament s’ estableixi el contrari, caldrà emplenar tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i dels perjudicis que pogués causar la seva introducció.

 

Quan sigui necessària la prestació del consentiment, aquest l’ha de donar una persona amb plena capacitat d’obrar. En cas contrari, el consentiment l’ha de donar un representant o tutor legal.  

 

Les vostres dades facilitades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recollides i durant els terminis exigits per la normativa vigent, mentre no es puguin exigir responsabilitats respecte als tractaments i a la finalitat del tractament. En altres casos, les dades es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat.  

 

L’usuari podrà accedir a l’espai intranet mitjançant nom d’usuari i contrasenya, havent d’acceptar les condicions de la Política de Privacitat que trobareu al panell d’identificació.